O projekcie

by Michał Nowakowski
Do zakładki O projekcie


Projekt badawczy „Świat wartości staropolskich poradników dyplomatycznych w kontekście wczesnonowożytnej europejskiej refleksji o dyplomacji” realizowany jest na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w latach 2020-2023. Projekt jest w całości finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Diamentowy Grant” (IX edycja). Całkowity koszt projektu to 149 253,00 zł. Kierownikiem projektu jest Michał Nowakowski, natomiast opiekunem naukowym – Profesor Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, kierownik Katedry Literatury Staropolskiej KUL.

Cele, zadania i przewidywane efekty projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest rekonstrukcja systemu aksjologicznego, zawartego w staropolskich poradnikach dyplomatycznych oraz ukazanie go w kontekście europejskiej refleksji o dyplomacji, a także w perspektywie wczesnonowożytnej twórczości politycznej oraz realiów historyczno-społecznych. Ogólnym celem projektu jest także popularyzacja wiedzy na temat staropolskiej dyplomacji i jej teorii.

Z kolei do najistotniejszych zadań projektu należą: ustosunkowanie się do dotychczasowego dorobku badawczego w wybranych obszarach, filologiczna rewizja tekstów będących podstawą analizy i cytowania, analiza staropolskich poradników poselskich (w tym wybór materiału egzemplifikacyjnego), zbadanie relacji (zarówno związków genetycznych, jak też analogii i różnic) między aksjologicznymi podstawami staropolskiej teorii dyplomacji ujawniającymi się w badanych tekstach poradników a głównymi tendencjami europejskich dzieł wczesnonowożytnych dotyczących dyplomacji, zestawienie i scalenie wyników poprzednich etapów oraz ich problematyzacja, interpretacja otrzymanych rezultatów w celu rekonstrukcji systemu aksjologicznego.

Przewidywane efekty projektu to m.in. publikacja monografii, artykułów naukowych i popularyzatorskich prezentujących rezultaty badań, a także wygłoszenie referatu na ogólnopolskich konferencjach naukowych oraz przygotowanie strony internetowej projektu.